Verbetering psychologisch welzijn kinderen in Nos Kasita

Verbetering psychologisch welzijn kinderen in Nos Kasita

Project Zorg op maat: verbetering psychologisch welzijn kinderen in Nos Kasita

 


 Juli 2014: De kinderen van Nos Kasita hebben van MoleMann Mental Health de laatste vaardigheidstrainingen gehad. 

Dankzij de donatie van “het ING goede doelen fonds voor medewerkers van de ING” uit 2012 loopt moenteel een groot project “Zorg op maat” om onderzoek te doen naar het psychisch welzijn van de kinderen van kinderhuis Nos Kasita in Paramaribo. Klik hier voor het laatste verslag en de laatste update van MoleMann Mental Health, welke namens de Stichting het onderzoek uitvoert en de noodzakelijke zorg inzet voor de kinderen die het nodig hebben.

De kinderen van Nos Kasita krijgen vaardigheidstraining: anders boos worden, sociale vaardigheden, just do it en grip op je dip.

  


2012 / 2013

In de zomer van 2012 heeft onze Stichting van het “ING goede doelen fonds voor medewerkers van de ING” een donatie gekregen waarmee wij een onderzoek zijn begonnen om de geestelijke gezondheidstoestand van de kinderen van Nos Kasita in kaart te brengen. Wij werken daarbij onder andere samen met MoleMann Mental Health uit Paramaribo.  MoleMann Mental Health is een organisatie die psychopathologie benaderd binnen de gehele context van de betreffende cliënt. Zij hebben zich dan ook niet alleen op de diagnostiek gericht, maar ook op de leefomstandigheden, de sociale interacties en voorbeeldfiguren. Alleen wanneer je al deze componenten meeweegt en positief beïnvloed nemen de kansen van de kinderen van Nos Kasita toe.

Daarnaast wordt samengewerkt met psychiater van Lumsden en is er een primaire betrokkenheid van de leiding van Nos Kasita, mevrouw Dakriet en alle begeleiders.

In de eerste fase zijn 29 kinderen in aanmerking gekomen voor primaire diagnostiek. Deze kinderen zijn door de leiding aangegeven als zijnde de kinderen die het eerst in aanmerking zouden moeten komen (met volgens de leiding de grootste problematiek). De diagnostiek bestond uit een individueel gesprek (intake) van Molemann met ieder kind, eventueel zo gewenst bijgestaan door een begeleider van Nos Kasita. Tevens werd de SDQ en de Scott Miller afgenomen (internationaal gebruikte vragenlijsten welke inzicht geven in de psychologische- en ontwikkelingsaspecten van het kind).

Aan de hand van de uitkomst van de diagnostiek heeft Molemann een voorstel gedaan voor behandeling. Deze kon bestaan uit vervolg diagnostiek (bij ernstige en complexe problematiek), uit doorverwijzing naar de psychiater, individuele behandeling door een psycholoog en/of groepstraining voor de kinderen. Voor de begeleiders bestond er ook de mogelijkheid om deze een groepstraining aan te bieden.

In de eerste fase heeft Molemann ook de rol van de ouders, de begeleiders, de school en de leefomstandigheden in het kindertehuis betrokken in het onderzoek.

Vanwege de privacy worden de resultaten niet gepubliceerd.

Het volgende advies is door MoleMann gegeven naar aanleiding van de resultaten.

Activiteit

Soort training

Aantal kinderen

Trainingen kinderen             

Anders boos worden

9

 

Sociale vaardigheden

12

 

Just do it

5

 

Grip op je dip

1

Training begeleiders

Competentie verhogende training

Alle begeleiders

Systeemgesprekken met begeleiders

 

2

Systeemgesprekken met ouders / familie

 

8

Doorverwijzing psychiater

 

4

Huiswerkbegeleiding

 

5

Lichamelijk onderzoek door kinderarts

 

4

Individuele therapie

 

7

IQ test

 

4

Observatie

 

1

Doorverwijzing naar Speciaal onderwijs

 

5

Tevens zijn er competentie verhogende trainingen voor de begeleiders aangeboden: De begeleiders hebben 5 dagdelen een competentie verhogende training gekregen. Tijdens deze trainingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Belonen en straffen Probleemgedrag ombuigen Informatie hechtstroornis Informatie seksueel misbruik bij kinderen

Voortgang project: Het project bevindt zich in de tweede fase waarin de rest van de kinderen gescreend worden. Wij streven ernaar in de loop van 2013 het project af te ronden.

 


 

Voortgangsverslag november 2013, van MoleMann Mental Health

Het kindertehuis Nos Kasita heeft, net zoals de meeste kindertehuizen in Suriname, te kampen met continue geld- en personeelsproblemen. Dit neemt niet weg dat de inzet van de begeleiders van de tehuizen ongekend is en alle vriendelijkheid en hartelijkheid te boven gaat. Nos Kasita wordt geleid door de zeer betrokken mevrouw Dakriet, die door iedereen tante Lottie wordt genoemd. Een van de stichtingen die het kindertehuis ondersteund is de Stichting Kansen voor Suriname.

Deze stichting biedt ondersteuning door middel van het financieren van projecten waarbij het welzijn van de kinderen wordt verbeterd, een van de projecten is bijvoorbeeld het naschoolse zwemmen. Eind vorig jaar (2012) werd MoleMann door de Stichting Kansen voor Suriname gevraagd om een project te schrijven dat gericht is op de verbetering van het psychologisch welzijn van de kinderen. MoleMann heeft deze opdracht tegen een sociaal tarief aangenomen en op de volgende manier vorm gegeven;

We zijn begonnen met een intakegesprek per kind, waarbij het kind, de begeleider en de leerkracht aanwezig waren. Tijdens deze intake werd een SDQ ingevuld om het psychologisch welzijn in kaart te brengen. Ook diende de intake om de kinderen in te delen in trainingen en was het een screeningsinstrument om kinderen door te verwijzen. Kinderen die het het moeilijkst hebben zijn doorverwezen naar een kinderpsycholoog binnen MoleMann. Kinderen die moeilijk praten naar een externe psychomotore therapeut (Mw. C. Marlet). Kinderen met ADHD symptomen naar psychiater de heer drs. Lumsden van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Tot slot werd bij de kinderen die niet op passend onderwijs zitten een IQ test afgenomen zodat deze kinderen met dit officiële document via het Pedologisch Instituut naar het speciaal onderwijs kunnen. Dit laatste was zeker noodzakelijk omdat er namelijk kinderen waren die de hele dag op de schoolgang lagen te slapen in afwachting van het einde van de schooldag.

Het volgende onderdeel van het project was dat de begeleiders een training werd gegeven ter bevordering van hun pedagogische capaciteiten. Deze trainingen waren vooral gericht op het bijsturen van de kinderen door middel van beloning in plaats van door ze te straffen. De begeleiders gaven aan dit niet van huis uit mee te hebben gekregen. Na deze vijfdaagse cursus heeft elke begeleider een certificaat van deelname ontvangen.

Inmiddels zijn de intakefase en de trainingen van de begeleiders afgerond en is MoleMann de kinderen tweemaal per week aan het trainen. Zoals op de foto’s te zien is gebeurt dit op een gezellige spelenderwijze manier met een hapje en een drankje. Tijdens de trainingen wordt er gewerkt aan de specifieke problemen van de kinderen, namelijk; anders boos worden, sociale vaardigheden, grip op je dip, just do it en faalangst.

Wellicht is bekend dat er in september 2013 door kortsluiting brand is ontstaan in het het kindertehuis en dat het tot de grond toe is afgebrand. Hoewel iedereen met de schrik vrij is gekomen zijn deze kinderen nu ook het weinige dat ze wel hadden kwijt geraakt. De brand heeft tot spontane inzamelacties in Suriname geleid en ook de overheid heeft haar betrokkenheid getoond. De kinderen zijn tijdelijk ondergebracht in Lelydorp, ver buiten hun scholen en hun vrienden buiten het tehuis vandaan. Helaas gaat alle hulp buiten de direct betrokkenen om, zo moet tante Lottie uit de media vernemen waar een eventuele andere locatie beschikbaar komt. Ook is er een andere psycholoog aangesteld om de kinderen naar aanleiding van de brand bij te staan. Een en ander neemt niet weg dat de trainingen van MoleMann voor de kinderen gewoon doorgaan en inmiddels hebben we een erg goede band opgebouwd met de kinderen, de begeleiders en de mensen van de Stichting Kansen voor Suriname. De kinderen zijn blij met de welgemeende aandacht en het trainingsmateriaal. Wij merken dat we steeds meer persoonlijk betrokken raken en hopen dan ook van harte dat we dit project kunnen uitbreiden en continueren.

Groeten uit Paramaribo!!
Reinder Siekmann
GZ psycholoog
Vestigingsmanager MoleMann Mental Health