Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 

Stichting Kansen voor Suriname 

2017

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname,

Almere,  juni 2018

Inhoudsopgave

1. Bestuur                                                                                             3

2. Activiteiten in 2017                                                                               4

3. Plannen voor 2018                                                                                7

4. Financieel jaarverslag 2017                                                                     8

1. Bestuur

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting. 

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormenDe bestuursleden in 2016 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van zorgen voor kennisoverdracht, het ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.
De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord. 
De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden dan wel problemen voordoet. 
De doelgroep van onze Stichting is de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen. 
De Stichting heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een dusdanig potentieel te hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.

2. Activiteiten in 2017

2.1. Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname.

Het doel van dit project is om kinderen uit achterstandswijken en opvanginstellingen voor kinderen in Paramaribo, Suriname in de leeftijd van 12 tot maximaal 18 jaar een training aan te bieden die ervoor zorgt dat de sociaal emotionele ontwikkeling wordt versterkt. Accenten worden daarbij gelegd op het versterken van de weerbaarheid evenals het aanleren en versterken van sociale vaardigheden. Zo moet worden voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.

Dit project richt zich op kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar omdat kinderen in hun jonge leven geconfronteerd kunnen worden met grensoverschrijdend gedrag en huiselijk- en seksueel geweld. De trainingen sluiten aan op datgene wat kinderen meemaken (zoals ruzie maken, elkaar pesten, gepest worden, bang zijn etc). Uit landelijk Nederlands onderzoek (Draaijer, 1988) blijkt dat ruim 40 procent van de vrouwen voor het 16de levensjaar een negatieve seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijk middel om de toekomst van de Surinaamse kinderen te kunnen verbeteren. Belangrijk zijn het aanleren van betere sociale vaardigheden en het versterken van de weerbaarheid van de kinderen. Kinderen moeten leren dat zij een eigen mening en stem hebben die ze kunnen gebruiken. Het beter kunnen inspelen op de situatie om hen heen door het versterken van de sociale vaardigheden is daarbij essentieel.

Op scholen wordt geen structurele aandacht aan deze items gegeven. Waar het in Nederland heel gewoon is dat kinderen hierin getraind worden gebeurt dat in Suriname niet.

Resultaten van het project 

·  Preventie van machtsmisbruik of geweldervaringen
·  Vergroten van het gevoel van veiligheid
·  Kinderen zijn mentaal en fysiek weerbaarder
·  Versterken van de uitstraling
·  Versterken van de sociale vaardigheden
·  Kinderen weerbaarder gemaakt voor de middelbare school
·  Opgeleide trainers die zelf ook weer de training aan anderen kunnen doceren

Training van de trainers

in die loop van 2016 en 2017 zijn er 11 trainers opgeleid door Kiss Trainingsinstituut Paramaribo en drie door MoleMann Mental Health. Zij hebben allen de training Weerbaarheid en emotionele ontwikkeling gevolgd. Uiteindelijk hebben alle 11 trainers van Kiss trainingsintituut in 2016 hun certificaat met goed gevolg in ontvangst kunnen nemen. De trainers van MoleMann Mental Health hebben in 2017 hun training afgerond. 

Stichting Kansen voor Suriname heeft vervolgens aan MoleMann Mental Health gevraagd het laatste deel van het project uit te voeren, namelijk de inbedding van de training op de scholen. Hier is in 2017 een start mee gemaakt door scholen te beanderen om mee te doen. Dit proces loopt door in 2018, in welk jaar het de bedoeling is om het project af te ronden.

2.2 Project te Abra-Broki

Dit project is in opdracht van de Stichting Kansen voor Suriname uitgevoerd door MoleMann Mental Health, in samenwerking met de Onze Lieve Vrouw van Fatima Parochie (wijk Abra-Broki, Paramarbio). Door middel van het project zijn veertig kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar versterkt in hun sociaal-emotionele vaardigheden. Het project werd gestart in 2016 en is in 2017 afgerond. 

Het project is in vier fasen uitgevoerd:

FASE 1: draagvlak creëren.
FASE 2: Theorie; 8 trainees uit de wijk Abra-Broki opleiden met als doel in staat zijn om de sociaal emotionele weerbaarheid en sociale vaardigheden te vergroten bij de kinderen. 

FASE 3: Praktijk: 8 trainees, die geslaagd zijn voor het theorie gedeelte, on-the job te trainen om 40 kinderen uit de achterstandswijk Abra-Broki te begeleiden middels individuele leerplannen en groepsactiviteiten. 

FASE 4: afsluiting met feest

In 2016 zijn fase 1 en 2 doorlopen en is gestart met fase 3. Fase 3 en 4 zijn in 2017 verder uitgevoerd. Op 9 juni is het project feestleijk afgesloten met een bonte avond van de kinderen samen met MoleMann Mental Health en de Fatima Parochie.

page8image24785920


Uit het eindverslag van MoleMann Mental Health:

“Met een zeer geslaagd eindfeest is op vrijdag 9 juni het samenwerkingsproject tussen opdrachtgever Stichting voor Kansen Suriname en MoleMann Mental Health Clinics afgesloten. Dit project is uitgevoerd door MoleMann Mental Health, in samenwerking met de Onze Lieve Vrouw van Fatima Parochie. Door middel van het project zijn veertig kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar versterkt in hun sociaal-emotionele vaardigheden. 

Om te zorgen dat de kennis echt in de wijk blijft, is er voor gekozen buurtbewoners binnen dit project op te leiden tot wijkbegeleidster. Na een achtweekse training is met zes van de zeven voor de theorie geslaagde begeleiders met de kinderen gewerkt aan verschillende doelen. Een van de begeleiders is gestopt voor het praktijkgedeelte vanwege het aanvangen van een fulltime baan en daarnaast een studie in de avonduren (pedagogiek). Ook drie van de andere begeleidsters zaten in het laatste jaar van hun opleiding (verpleging). Om deze reden zijn deze drie begeleidsters ook eerder gestopt met het project en hebben zij de laatste praktijksessies niet kunnen participeren. 

Door middel van – door de begeleiders- opgezette activiteiten werd er tijdens acht praktijksessies gewerkt aan ‘ anders boos worden’, ‘versterken van sociale vaardigheden’ en ‘ beter concentreren’. De wijkbegeleidsters gingen elk met een eigen groepje kinderen aan de slag om aan kleine, haalbare doelen te werken. Hierbij was het belangrijk dat positieve interactie met anderen centraal stond en kinderen succeservaringen zouden beleven. 

De wijkbegeleidsters hebben zelf invulling gegeven aan de praktijksessies, met hulp van de medewerkers van Molemann. De medewerkers van Molemann waren ook elke week aanwezig bij de praktijksessies. Door speelse en actieve activiteiten, zoals toneelspelen, voetbal, touwspringen en fruit-commando, werd er met de kinderen gewerkt aan hun doelen. Het praktijkgedeelte was voor de kinderen iets om iedere keer weer naar uit te kijken. Naast de praktijksessies waar gewerkt werd aan 

doelen, zijn er ook leuke activiteiten georganiseerd als beloning voor de kinderen. Zo zijn de kinderen bij Villa Zapakara, de dierentuin en de Fernandes speeltuin geweest en hebben zij een sportmiddag gehad. De opkomst van de kinderen verschilde, bij aanvang waren er 38 kinderen en tijdens de laatste praktijksessies schommelde dit tussen de 20 en 30 kinderen. Ouders hebben verschillende redenen aangegeven waarom hun kind niet meer aanwezig was, zoals slechte schoolprestaties en verhuizingen. In enkele gevallen lieten ouders, na een gesprek, hun kinderen toch weer deelnemen. Verder waren veel ouders positief, een aantal ouders heeft aangegeven zelf graag een (ouder)training bij Molemann te willen volgen. 

Uit de evaluatie van het project is gebleken dat Zr. Esperanza van de Fatima Parochie zeer tevreden is met de kinderbegeleiding. Veel kinderen gingen met plezier naar de trainingen en waren teleurgesteld als er een week geen training was. Ook geeft zij aan dat de kinderen tijdens de zaterdagclub beter luisteren en goed reageren op regels en afspraken. Er zijn bij de zuster slechts twee klachten van kinderen gemeld, zij vonden een van de leidsters te streng. 

Om alle kinderen en begeleiders voor hun inzet te bedanken en de successen te vieren, is op vrijdag 9 juni een eindfeest georganiseerd. Tijdens het eindfeest hebben we de talenten van de kinderen centraal laten staan. Dit is gedaan door te kiezen voor een ‘bonte avond’ met spelletjes en optredens door de kinderen. 

Om half 5 begon de ‘bonte avond’ in het zaaltje naast de Fatima Parochie met spelletjes als blikgooien, zakspringen en spijkerpoepen. Wanneer de kinderen de spellen goed uitvoerden verdienden zij een stempel op hun stempelkaart. Ondertussen zorgde een DJ voor een gezellige sfeer, werden de kinderen geschminkt en kon er popcorn worden gegeten. Na de spelletjes konden de kinderen genieten van heerlijke patat met shoarma. Daarna konden de kinderen hun talenten laten zien tijdens hun optredens. Om de avond af te sluiten is er met alle kinderen een stoelendans gedaan en konden zij met hun volle stempelkaart een prijsje en een snoepzakje ophalen. Bij het feest was een groot deel van de kinderen aanwezig en waren vijf wijkbegeleidsters, twee medewerkers van Molemann en vier vrijwilligsters om het eindfeest tot een goed verloop te brengen. Daarnaast kwamen veel kinderen uit de buurt meedoen met de spelletjes en kijken naar de optredens. De kinderen hebben genoten en om de begeleidsters te bedanken hebben zij een vergoeding en een certificaat ontvangen.

2.3 Opknappen huizen van arme gezinnen. 

Vanaf 2016 zijn wij begonnen om arme gezinnen te ondersteunen met het opknappen van hun huis. Gezinnen met kinderen wonen in houten huizen waarvan het dak geen bescherming biedt tegen de hevige regenval, zodat alles in huis nat wordt. De gezinnen hebben geen geld voor onderhoud of renovatie van hun huis.

2.4      Kerstactie 2017

Ook in 2017 heeft er onze traditionele kerstactie plaatsgevonden. Ruim 80 kinderen uit de wijk Abra-Broki hebben een kerstcadeau gekregen, tijdens een speciaal georganiseerde kerstviering met eten en optredens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plannen voor 2018

In 2018 zal het Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname worden afgerond. Ook willen wij in 2018 verder gaan met het opknappen van huizen van arme gezinnen. 

4. Financieel jaarverslag  2017

Debet

Beginsaldo 1 januari 2017 468
Donaties 1.257
Spaarrekening 16.000
TOTAAL 17.725

Credit

Uitgaven 16.633
Eindsaldo 31 december 2017 1.092
TOTAAL 17.725

(alle bedragen in euro)

Inkomsten

De totale donaties in 2019 bedroegen € 1.257,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft deze donaties ontvangen van donateurs. In 2017 hebben wij € 16.000,- van de spaarrekening overgemaakt naar de betaalrekening.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit € 16.633,- voor projecten en ondersteuning arme gezinnen. 

Voor het project Abrabroki uitgevoerd door Molemann Menthal Health is € 6.962,- uitgegeven. Voor de fundering bedroegen € 6.630,-. Voor het huis gebouwd in 2016 zijn begin 2017 nog € 1.318,55 uitgegeven,- Voor huiswerkbegeleiding is er totaal € 910,- uitgegeven. De totale kosten voor de Kerstactie bedroegen € 494,-.

Verder nog ondersteuning arme gezinnen en dat bestaat uit het geven van voedselpakketten, betalen schoolgeld en betalen van vaste lasten. Bijdrage van € 100,- voor de geslaagden van Openbare school Stolkbuiten. Overige kosten € 218,50 bestaan uit kosten voor betalingsverkeer, verzendkosten van de dozen en telefoon kosten.

Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.