Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016


Stichting Kansen voor Suriname 2016

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname, Almere, juni 2017

 


 

Inhoudsopgave

1. Bestuur

2. Activiteiten in 2016                            
3. Plannen voor 2017
4. Financieel jaarverslag 2016                 

 


 

1. Bestuur

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting.

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormen
De bestuursleden in 2016 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van zorgen voor kennisoverdracht, het ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord.
De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden dan wel problemen voordoet.

De doelgroep van onze Stichting is de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een dusdanig potentieel te hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.

 


 

2. Activiteiten in 2016

De focus voor onze activiteiten in 2016 lag bij de jeugd. Wij hebben verschillende instellingen ondersteund en projecten gedraaid. Hieronder volgt een opsomming.

Het doel van dit project is om kinderen uit achterstandswijken en opvanginstellingen voor kinderen in Paramaribo, Suriname in de leeftijd van 12 tot maximaal 18 jaar een training aan te bieden die ervoor zorgt dat de sociaal emotionele ontwikkeling wordt versterkt. Accenten worden daarbij gelegd op het versterken van de weerbaarheid evenals het aanleren en versterken van sociale vaardigheden. Zo moet worden voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.

Dit project richt zich op kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar omdat kinderen in hun jonge leven geconfronteerd kunnen worden met grensoverschrijdend gedrag en huiselijk- en seksueel geweld. De trainingen sluiten aan op datgene wat kinderen meemaken (zoals ruzie maken, elkaar pesten, gepest worden, bang zijn etc). Uit landelijk Nederlands onderzoek (Draaijer, 1988) blijkt dat ruim 40 procent van de vrouwen voor het 16de levensjaar een negatieve seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijk middel om de toekomst van de Surinaamse kinderen te kunnen verbeteren. Belangrijk zijn het aanleren van betere sociale vaardigheden en het versterken van de weerbaarheid van de kinderen. Kinderen moeten leren dat zij een eigen mening en stem hebben die ze kunnen gebruiken. Het beter kunnen inspelen op de situatie om hen heen door het versterken van de sociale vaardigheden is daarbij essentieel.

Op scholen wordt geen structurele aandacht aan deze items gegeven. Waar het in Nederland heel gewoon is dat kinderen hierin getraind worden gebeurt dat in Suriname niet.

Resultaten van het project

• Preventievanmachtsmisbruikofgeweldervaringen • Vergrotenvanhetgevoelvanveiligheid
• Kinderenzijnmentaalenfysiekweerbaarder
• Versterkenvandeuitstraling

• Versterkenvandesocialevaardigheden
• Kinderenweerbaardergemaaktvoordemiddelbareschool
• Opgeleidetrainersdiezelfookweerdetrainingaananderenkunnendoceren

2.1. Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname.

Training van de trainers

in die loop van 2016 zijn er 11 trainers opgeleid door Kiss Trainingsinstituut Paramaribo. Zij hebben allen de training Weerbaarheid en emotionele ontwikkeling gevolgd. Uiteindelijk hebben alle 11 trainers hun certificaat met goed gevolg in ontvangst kunnen nemen. Zie de foto’s hieronder. Het project zal in 2017 een vervolg krijgen.

2.2 Project te Abra-Broki

Dit project wordt in opdracht van de Stichting Kansen voor Suriname uitgevoerd door MoleMann Mental Health, in samenwerking met de Onze Lieve Vrouw van Fatima Parochie (wijk Abra-Broki, Paramarbio). Door middel van het project zijn veertig kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar versterkt in hun sociaal-emotionele vaardigheden. Het project is gestart in 2016 en wordt in 2017 afgerond.

Het project is in vier fasen uitgevoerd:

FASE 1: draagvlak creëren.
FASE 2: Theorie; 8 trainees uit de wijk Abra-Broki opleiden met als doel in staat zijn om de sociaal emotionele weerbaarheid en sociale vaardigheden te vergroten bij de kinderen.
FASE 3: Praktijk: 8 trainees, die geslaagd zijn voor het theorie gedeelte, on-the job te trainen om 40 kinderen uit de achterstandswijk Abra-Broki te begeleiden middels individuele leerplannen en groepsactiviteiten.
FASE 4: afsluiting met feest.

In 2016 is fase 1 en 2 doorlopen en is gestart met fase 3. Fase 3 en 4 zullen in 2017 verder worden uitgevoerd.

2.3 Opknappen huizen van arme gezinnen.

Vanaf 2016 zijn wij begonnen om arme gezinnen te ondersteunen met het opknappen van hun huis. Gezinnen met kinderen wonen in houten huizen waarvan het dak geen bescherming biedt tegen de hevige regenval, zodat alles in huis nat wordt. De gezinnen hebben geen geld voor onderhoud of renovatie van hun huis.

Inmiddels is het eerste huis aangepakt.

2.4 Kerstactie 2016

Ook in 2016 heeft er onze traditionele kerstactie plaatsgevonden. Ruim 80 kinderen uit de wijk Abra-Broki hebben een kerstcadeau gekregen, tijdens een speciaal georganiseerde kerstviering met eten en optredens.

 


3. Plannen voor 2017

In 2017 zullen de projecten Abra-Broki en het Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname worden afgerond. Ook willen wij in 2017 verder gaan met het opknappen van huizen van arme gezinnen.


 

4. Financieel jaarverslag 2016

Debet                        

Beginsaldo                €   2.080

Donaties                   €  1.370

Spaarrekening           €  15.000

Totaal                       €  18.451

 

Credit

Uitgaven                  € 17.982

Eindsaldo                 €    468

Totaal                      € 18.451

(alle bedragen in euro)

Inkomsten

De totale inkomsten in 2016 bedroegen € 1.370 ,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft deze donaties ontvangen van donateurs. Voor de projecten is er € 15.000 van de spaarrekening gebruikt.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit € 8.012 voor het train de trainer programma verzorgd door Stichting KISS. Voor het Abrabroki project is er € 2.056 uitgegeven. Voor het opknappen van een huis € 5.000. Ondersteuning armen gezinnen € 1.839 en € 500 voor huiswerkbegeleiding. Overige kosten € 1.087 bestaan uit kosten voor betalingsverkeer, verzendkosten van de dozen, kerstactiviteiten, benzine kosten, en telefoon kosten.Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.