Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

 Jaarverslag 2015 

Stichting Kansen voor Suriname 

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname, Almere, maart 2016


Inhoudsopgave

1. Bestuur
2. Activiteiten in 2015
3. Plannen voor 2016
4. Financieel jaarverslag 2015


1. Bestuur

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting.

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormen
De bestuursleden in 2015 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van zorgen voor kennisoverdracht, het ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord.
De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden dan wel problemen voordoet.

De doelgroep van onze Stichting is de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een dusdanig potentieel te hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.


2. Activiteiten in 2015

De focus voor onze activiteiten in 2015 lag bij de jeugd. Wij hebben verschillende instellingen ondersteunt en projecten gedraaid. Hieronder volgt een opsomming.

2.1 Openbare basisschool Stolkbuiten, Paramaribo.

De Stichting heeft, net als in voorgaande jaren deze school ondersteund met het toezenden van leerboeken, leesboeken en speelgoed.

2.2 Kindertehuis Nos Kasita, Paramaribo.

Het project ‘Verbeteren welzijn van de kinderen van kindertehuis Nos Kasita’
is afgesloten in april.
In april is door de medewerkers van MoleMann Mental health, die in opdracht van de Stichting Kansen voor Suriname al 2 jaar intensief betrokken is bij het project ter afsluiting van het project een grote bonte avond georganiseerd voor alle kinderen.
Dit was een groot succes. De kinderen waren schitterend verkleed, er was muziek en er werd gedanst.

In de krant de Waretijd is een artikel geplaatst over het project ‘Verbeteren welzijn van de kinderen van kindertehuis Nos Kasita’.

In dit artikel werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk dit project is geweest voor het kindertehuis Noskasita. Ten eerste werd een intakegesprek gevoerd met ieder kind, de leerkracht en een begeleider. De intake was ook bedoeld om de kinderen in te delen voor de verschillende trainingen. Daarnaast is een test afgenomen om het welzijn van het kind te bepalen. Kinderen die het moeilijk hebben zijn doorverwezen naar een psycholoog, kinderen die moeilijk praten naar een externe psychomotore therapeut en kinderen met ADHD naar een psychiater. Ook werden kinderen na afname van een IQ test doorververwezen naar een andere school voor passend onderwijs. Gedurende het project zijn de kinderen zichtbaar gegroeid door de vaardigheidstrainingen en dit konden ze laten zien tijdens de bonte avond.

In juli 2015 hebben wij drie fietsen geschonken aan de kinderen van Nos Kasita. Een grote, een kleinere en een driewieler voor de allerkleinsten. Daarmee kunnen ze leren fietsen op het erf.

En in november heeft de Stichting ervoor gezorgd dat op het nieuwe terrein van Nos Kasita speeltoestellen voor de kinderen konden worden geplaatst: Twee grote schommels en een wip.

2.3 Gezinsondersteuning

De Stichting heeft in 2015 drie gezinnen ondersteund door ze tijdens de kerst alle drie een voedselpakket toe te sturen.

2.4 Kerstactie 2015

De jaarlijkse traditie van de kerstactie was in 2015 wederom een groot succes. Al vroeg in het jaar is het in Nederland breed uitgezet. Vele vrijwilligers hebben gereageerd om voor de 108 kinderen uit een achterstandswijk in Paramaribo kerstcadeaus te kopen om op te sturen. Uiteindelijk is voor alle kinderen een kerstcadeau naar Paramaribo verscheept, welke de kinderen op kerst gekregen hebben.

2.5 Kinderen in Brokopondo gebied

Meerdere grote dozen vol met kleren en andere spullen zijn toegestuurd naar de kinderen in het Brokopondo gebied en verder naar de kinderen in de sociaal zwakkere wijk Abra Brokie rondom de H. Fatima Kerk te Paramaribo, en ook naar de kinderen in het Marowijnegebied rondom het stadje Moengo.

2.6 Nieuwe donatie

Onze Stichting heeft in juni 2015 een nieuwe donatie gekregen van het ING goede doelenfonds voor medewerkers. De donatie gaan wij gebruiken om de weerbaarheid van kinderen in Suriname te vergroten.  


3. Plannen voor 2016

In 2016 gaan wij meerdere deelprojecten realiseren.

Het doel is om kinderen uit achterstandswijken en opvanginstellingen voor kinderen in Paramaribo, Suriname in de leeftijd van 12 tot maximaal 18 jaar een training aan te bieden die ervoor zorgt dat de sociaal emotionele ontwikkeling wordt versterkt. Accenten worden daarbij gelegd op het versterken van de weerbaarheid evenals het aanleren en versterken van sociale vaardigheden. Zo moet worden voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.

1. Project te Abrabroki

In samenwerking met MoleMann Mental health zal voor ongeveer 40 kinderen uit de achterstandswijk Abrabroki in Paramaribo een weerbaarheidstraining worden georganiseerd. De inhoud van dit project gaat in samenwerking met de buurtbewoners bepaald worden.

2. Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname.

3. Opzetten financieel adoptie programma

Het doel van dit deelproject is om sponsoren te zoeken voor arme gezinnen in Suriname. Wij willen kinderen financieel laten adopteren zodat ze naar school kunnen blijven gaan. Het komt steeds vaker voor dat ouders kinderen thuis houden omdat ze geen schoolspullen en vervoerskosten kunnen betalen voor de kinderen.

4. Inzet vrijwilligers en stagiaires

De stichting gaat actief op zoek naar vrijwilligers en stagiaires die voor de Stichting werkzaamheden kunnen en willen verrichten in Suriname voor de projecten die wij daar aansturen.


4. Financieel jaarverslag 2015

Debet

Beginsaldo                11.011

Inkomsten                 40.042

Totaal                         51.053

 

Credit 

Uitgaven                       11.973

Spaarrekening             37.000

Eindsaldo                      2.080

Totaal                           51.053

(alle bedragen in euro)

Inkomsten

De totale inkomsten in 2015 bedroegen 40.042,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft deze donaties ontvangen van het ING Goededoelen fonds voor medewerkers en van vaste donateurs.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit 4.769,- voor de sociaal-emotionele trainingen voor de kinderen van kindertehuis Noskasita, 3.000 voor het inrichten van een bibliotheek en de speeltoestellen voor kindertehuis Noskasita, 1.800 voor huiswerkbegeleiding en 3 fietsen, 523 voor de Kerstactie, 450 kopen van de jaarkalenders, 931,- aan overige kosten. De overige kosten bestaan uit kosten voor betalingsverkeer, verzendkosten van de dozen, kerstactiviteiten, benzine kosten, en telefoon kosten.


Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.

Jaarverslag Stichting Kansen voor Suriname 2015