Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Jaarverslag

Stichting Kansen voor Suriname

2014

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname,

Almere, maart 2015

 


 

Inhoudsopgave

1. Bestuur

2. Activiteiten in 2014

3. Plannen voor 2015

4. Financieel jaarverslag 2014

 


1. Bestuur

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting.

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormen De bestuursleden in 2014 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin,
Secretaris: J.M. Heymans,
Penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van kennisoverdracht, ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg. De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord. De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden voordoet. Specifiek is de doelgroep van onze Stichting de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen. De Stichting heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een dusdanig potentieel te hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.

 


 

2. Activiteiten in 2014

2.1 Openbare basisschool Stolkbuiten, Paramaribo.

De Stichting heeft, net als in voorgaande jaren deze school ondersteund met het toezenden van leerboeken, leesboeken en speelgoed. Ook heeft Stolkbuiten meerdere dozen gekregen vol met lees- en leerboeken voor de jongste kinderen.

2.2 Nieuw kindertehuis Nos Kasita, te Paramaribo.

In juli 2014 hebben wij een donatie ontvangen van het ING Goededoelen fonds voor medewerkers. Dit bedrag hebben wij gebruikt voor de zorg van de 84 kinderen van kindertehuis Nos Kasita. De Stichting ondersteunt het kindertehuis al meerdere jaren. In de zomer van 2013 is het kindertehuis volledig afgebrand, en zijn alle kinderen (gelukkig allemaal ongedeerd) opgevangen in een locatie buiten de stad. Nadien is er een nieuw kindertehuis gebouwd in de stad (Hanna’s Lust). Het overgrote deel van de donatie welke wij hebben gekregen is gebruikt voor de inrichting van het nieuwe kindertehuis. De bouw van het nieuwe kindertehuis is eind 2014 gereed gekomen.
Het kindertehuis is op 12 november jongstleden officieel geopend door Tante Lottie en president Bouterse.

Welke activiteiten hebben wij uitgevoerd voor kindertehuis Nos Kasita? 

Het verschepen van meubilair vanuit Nederland naar Nos Kasita: 
  7 bureaus
 20 bureau stoelen
 10 kasten
 15 prullenbakken
 6 whiteboards
 10 eetkamer tafels
 30 eetkamer stoelen
 15 kapstokken

Aanschaffen apparatuur 
 2 wasdrogers
 1 magnetron
 3 laptops

Aanschaffen schoenen en ondergoed
Inrichten speeltuin
Aanschaf sportmateriaal

Kerstactie Nos Kasita
Net zoals twee jaar geleden hebben wij de kinderen van Kindertehuis Nos Kasita met de kerst een cadeau geven. De tasjes actie van december 2012 was een groot succes en daarom hebben wij dit herhaald in het nieuwe kindertehuis. Dankzij een enorm goede en enthousiaste respons op onze kerstactie via de website is het ons gelukt om voor alle 84 kinderen een sponsor te krijgen en tasjes te vullen met speelgoed en verzorgingsproducten.

Inzet MoleMann Mental Health:
Het project Zorg op maat dat wij in 2012 zijn gestart heeft in 2014 nog doorgelopen.
De kinderen hebben goede ervaringen met de hulpverleners van MoleMann Mental Health en zijn aan hun vertrouwd geraakt. Samen met hun hebben wij verder aandacht besteed aan de onderstaande aandachtsgebieden:
Huiswerkbegeleiding
Inzet vertrouwenspersoon en orthopedagoog
Versterken van sociale en emotionele ontwikkeling
Verbeteren van de hygiëne

2.3 Gezinsondersteuning

Wij zijn gestart met het ondersteunen van een gezin. Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder en 7 kinderen. Het gaat om twee tweelingen en 2 oudere jongens en een meisje van 15 jaar. Deze kinderen woonden eerder in het kindertehuis Nos Kasita. In de zomer van dit jaar zijn ze terug gegaan naar hun moeder. De leiding van het kindertehuis Nos Kasita heeft nog contact met dit gezin en kreeg te horen dat de moeder hulp kon gebruiken om dit gezin van eten te voorzien. Wij hebben meerdere keren een voorraad levensmiddelen laten bezorgen voor dit gezin, evenals extra kleding en speelgoed voor de kinderen.

2.4 Kerstactie voor 108 kansarme kinderen

Onze Stichting heeft een verzoek gekregen om voor de kerst ook iets te doen aan 108 kansarme kinderen uit Paramaribo. De kinderen worden ieder jaar met kerst opgevangen door zusters van de parochie in Suriname. De kinderen komen uit arme gezinnen en wonen in slechte omstandigheden. Het verzoek was of wij deze kinderen met de kerst wilden trakteren en voor alle kinderen een cadeautje konden verzorgen.

Wij hebben in totaal 7 dozen vol met kerstcadeautjes kunnen verschepen naar Suriname voor deze kinderen. De kerstcadeautjes zijn tijdens een speciale bijeenkomst aan alle kinderen uitgereikt.

2.5 Kinderen in Brokopondo gebied

Meerdere grote dozen vol met kleren en andere spullen zijn toegestuurd naar de kinderen in het Brokopondo gebied en verder naar de kinderen in de sociaal zwakkere wijk Abra Brokie rondom de H. Fatima Kerk te Paramaribo, en ook naar de kinderen in het Marowijnegebied rondom het stadje Moengo.

 


 

3. Plannen voor 2015

Voortgang project Verbeteren welzijn van de kinderen van kindertehuis Nos Kasita:
Het in 2014 gestarte project zal in 2015 worden afgerond.

Aanvraag nieuw project via ING goede Doelenfonds voor medewerkers:
In 2015 willen we opnieuw een aanvraag indienen via het ING goede Doelenfonds voor medewerkers. Deze aanvraag zal gericht zijn op het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van de Surinaamse kinderen uit achterstandswijken, kindertehuizen en internaten.
Dit willen wij als volgt aanpakken:
Opleiden van een groep docenten tot docent weerbaarheidstraining.
Aanbieden van weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 10 tot 18 jaar op scholen uit achterstandswijken, kindertehuizen en internaten.
Opzetten van een train de trainer programma zodat de getrainde docenten hun trainingsvaardigheden kunnen overdragen aan ander docenten.
Uitvoeren van projecten voor kinderen uit achterstandswijken, kindertehuizen en internaten voor verbeteren van de sociaal emotionele vaardigheden.

Inzet vrijwilligers en stagiaires:
De stichting gaat actief op zoek naar vrijwilligers en stagiaires die voor de Stichting werkzaamheden kunnen en willen verrichten in Suriname voor de projecten die wij daar aansturen.

 


 

4. Financieel jaarverslag 2014

 

Debet

Beginsaldo      6.037

Inkomsten     26.995

Totaal           33.033

 

Credit

Uitgaven        22.022

Eindsaldo       11.011

Totaal            33.033

Inkomsten

De totale inkomsten in 2014 bedroegen € 26.995,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft deze donaties ontvangen van het ING Goededoelen fonds voor medewerkers en van vaste donateurs.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit € 6.385,- voor het verschepen van Meubilair, € 4.224 aan Molemann Mental Health voor Project Zorg op Maat, € 3.257 voor de verbetering van de hygiëne, € 3.000 voor twee wasdrogers en drie laptops, € 1.739 kerstactie voor 108 kinderen van een kinderclub, € 1.500,- gordijnen voor 38 ramen,   €900,- aan verzendkosten. De overige kosten bestaan uit kosten voor betalingsverkeer, kerstactiviteiten, benzine kosten, en telefoon kosten.


 

Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.