Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

       

 

Jaarverslag

 

Stichting Kansen voor Suriname

 

2013

 

 

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname,

Almere, maart 2014

 


 

 

Inhoudsopgave

1. Bestuur                                                                                                  

2. Activiteiten in 2013                                                                                 

3. Plannen voor 2014                                                                                  

4. Financieel jaarverslag 2013                                                                     

 


 

1. Bestuur

 

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting.

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormen
De bestuursleden in 2013 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van kennisoverdracht, ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.
De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord.
De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden voordoet.
Specifiek is de doelgroep van onze Stichting de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen.
De Stichting wil over een aantal jaren een dusdanig potentieel hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. Wij willen starten met een of enkele projecten, en op basis daarvan verdere groei zien te realiseren binnen de Stichting. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.

 


 

2. Activiteiten in 2013

  

2.1      Openbare basisschool Stolkbuiten, Paramaribo.

De Stichting heeft, net als in voorgaande jaren deze school ondersteund met het toezenden van leerboeken, leesboeken en speelgoed.
Via de Stichting Schoolhulpproject Suriname, Rotterdam  (Cees Verschoor) zijn op maandag 11 februari met een grote container stoelen, tafels, kasten en nog veel meer spullen aangekomen in Stolkbuiten.

 Ook heeft Stolkbuiten tien dozen gekregen vol met lees- en leerboeken voor de jongste kinderen.

2.2      Kindertehuis Nos Kasita, te Paramaribo.

Nos Kasita is een kindertehuis in Paramaribo dat al enkele jaren wordt ondersteund door onze Stichting. Ook in 2013 hebben wij verschillende activiteiten uitgezet voor Nos Kasita.

2.2.1   Project – Zorg op Maat uit 2012:

In de zomer van 2012 heeft onze Stichting van het “ING goede doelen fonds voor medewerkers van de ING” een donatie gekregen waarmee wij een onderzoek zijn begonnen om de geestelijke gezondheidstoestand van de kinderen van Nos Kasita in kaart te brengen. Wij werken daarbij onder andere samen met MoleMann Mental Health uit Paramaribo. MoleMann Mental Health is een organisatie die psychopathologie benaderd binnen de gehele context van de betreffende cliënt. Zij hebben zich dan ook niet alleen op de diagnostiek gericht, maar ook op de leefomstandigheden, de sociale interacties en voorbeeldfiguren. Alleen wanneer je al deze componenten meeweegt en positief beïnvloed nemen de kansen van de kinderen van Nos Kasita toe.

Daarnaast wordt samengewerkt met psychiater van Lumsden en is er een primaire betrokkenheid van de leiding van Nos Kasita, mevrouw Dakriet en alle begeleiders.

In de eerste fase zijn 29 kinderen in aanmerking gekomen voor primaire diagnostiek. Deze kinderen zijn door de leiding aangegeven als zijnde de kinderen die het eerst in aanmerking zouden moeten komen (met volgens de leiding de grootste problematiek). De diagnostiek bestond uit een individueel gesprek (intake) van Molemann met ieder kind, eventueel zo gewenst bijgestaan door een begeleider van Nos Kasita. Tevens werd de SDQ en de Scott Miller afgenomen (internationaal gebruikte vragenlijsten welke inzicht geven in de psychologische- en ontwikkelingsaspecten van het kind).

Aan de hand van de uitkomst van de diagnostiek heeft Molemann een voorstel gedaan voor behandeling. Deze kon bestaan uit vervolg diagnostiek (bij ernstige en complexe problematiek), uit doorverwijzing naar de psychiater, individuele behandeling door een psycholoog en/of groepstraining voor de kinderen. Voor de begeleiders bestond er ook de mogelijkheid om deze een groepstraining aan te bieden.

In de eerste fase heeft Molemann ook de rol van de ouders, de begeleiders, de school en de leefomstandigheden in het kindertehuis betrokken in het onderzoek.

 Vanwege de privacy worden de resultaten niet gepubliceerd.

Tevens zijn er competentie verhogende trainingen voor de begeleiders aangeboden: De begeleiders hebben 5 dagdelen een competentie verhogende training gekregen. Tijdens deze trainingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Belonen en straffen Probleemgedrag ombuigen Informatie hechtstoornis Informatie seksueel misbruik bij kinderen.

In de loop van 2013 zijn de kinderen uit de eerste groep allen gediagnosticeerd en afhankelijk van de benodigde vervolgstappen behandeld, zowel individueel als in groepsverband.

In 2013 is ook een start gemaakt met alle overige kinderen die niet in de eerste groep zaten. Deze kinderen zijn ook gescreend en hebben de groepstraining aangeboden gekregen. In 2014 wordt naar verwachting het project afgerond als alle kinderen de trainingen hebben doorlopen.

 

2.2.2. Brand kindertehuis Nos Kasita

Op 29 juli 2013 heeft een ernstige brand het kindertehuis Nos Kasita onbewoonbaar gemaakt. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in de zekeringenkast. Het personeel was er snel bij en heeft snel ingegrepen. De kinderen zouden net gaan eten en waren allemaal beneden. Door adequate hulp ook van omstanders zijn alle kinderen en begeleiders gelukkig snel in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. De kinderen en begeleiders werden ’s avonds opgevangen in de KKF (Kamer van Koophallen en Fabrieken).

De bestuursleden van de Stichting Kansen voor Suriname waren op dat moment in Suriname en hadden kort voordat de brand ontstond nog een bezoek gebracht aan het kinderhuis. Toen wij ’s avonds het bericht kregen dat het kinderhuis in brand stond zijn wij meteen naar de opvanglocatie in het KFF gegaan. Aldaar hebben wij met mevrouw Dakriet en de kinderen gesproken. Er is door het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) adequaat hulp verleend. De kinderen konden slapen in een grote hal op matrassen met dekens, en de kinderen kregen wat te eten en te drinken. De volgende dag hebben wij in de stad voor de kinderen speelgoed en kleding gekocht, welke wij aan de kinderen hebben uitgedeeld. Vanuit het NCCR is psychische hulp ingezet. Vanuit de Stichting Kansen voor Suriname zijn wij al langer bezig met psychisch onderzoek en begeleiding van de kinderen en de begeleiders door MoleMann Mental Health uit Paramaribo. Zij kennen de kinderen, de begeleider en tante Lottie goed. Ook zij zijn vanaf dinsdag met drie man aanwezig in de opvanglocatie om de kinderen en begeleiders te ondersteunen.

De kinderen zijn later in de week  overgebracht naar de Volkshogeschool Naks in Lelydorp, alwaar zij aan het eind van 2013 nog steeds verbleven. Het is een mooie locatie, ruim, met aparte slaapvertrekken voor de jongens en de meisjes. Er zijn bedden (3 bedden per kamer).

Vanuit de overheid en de bevolking is er veel aandacht geweest voor de brand. Er is een inzamelingsactie gehouden en ook de regering heeft geld beschikbaar gesteld voor een nieuw onderkomen voor de kinderen.

Eind 2013 verbleven de kinderen nog steeds in Naks. Wel was er inmiddels bekend dat er een nieuwbouw gerealiseerd zou gaan worden, waarvoor de eerste paal in het voorjaar van 2014 de grond in zou gaan.

 

2.3 Overige activiteiten

– Twee grote dozen vol met kleren en andere spullen zijn toegestuurd naar de kinderen in het Brokopondo gebied en verder naar de kinderen in de sociaal zwakkere wijk Abra Brokie rondom de H. Fatima Kerk te Paramaribo, en ook naar de kinderen in het Marowijnegebied rondom het stadje Moengo.

– Via bemiddeling van onze Stichting heeft Assuria N.V. Nos Kasita drie computers geschonken. De computers zijn door de directeur van Assuria N.V. persoonlijk overhandigd aan mevrouw Dakriet. 

  3. Plannen voor 2014

Voortgang project Zorg op Maat voor Nos Kasita:

Het in 2012 gestarte project zal in 2014 worden afgerond.

Aanvraag nieuw project via ING goede doelen fonds
In 2014 willen we opnieuw een aanvraag indienen bij het ING goede doelen project. Deze aanvraag zal  gericht zijn op het realiseren van de inlichting van het nieuwe kindertehuis voor Nos Kasita. De overheid financiert alleen het nieuwe pand, maar niet de inrichting.

Verder willen wij alle kinderen van het kindertehuis Noskasita verder begeleiden in het toepassen van hetgeen ze geleerd hebben tijdens de trainingen. MoleMann Mental Health verzorgt maandelijks een proactieve vertrouwenspersoon. De kinderpsycholoog van MoleMann is gedurende een middag (4 uur) aanwezig om met de kinderen te praten. Uit ervaring weten wij dat de kinderen actief benadert zullen moeten worden. De MoleMann psycholoog weet ook welke kinderen te benaderen / aan te spreken. De kinderen van Nos Kasita worden onderverdeeld in 8 groepen welke verschillende toneelstukjes over de onderwerpen van de trainingen gaan instuderen onder begeleiding van een MoleMann psycholoog. Elke groep zal 5 maal bezocht worden gedurende 1,5 uur (schrijven van het stukje, oefenen en generale repetities).

Inzet vrijwilligers en stagiaires
De stichting gaat actief op zoek naar vrijwilligers en stagiaires die voor de Stichting werkzaamheden kunnen en willen verrichten in Suriname voor de projecten die wij daar aansturen.

 


 

4. Financieel jaarverslag  2013

 

  

Debet

   

Beginsaldo

18.360,22

Inkomsten

3.809,00

Totaal

 

22.169,22

 

   
     

Credit

   

Uitgaven

16.131,87

Eindsaldo

6.037,35

Totaal

 

22.169,22

 

Inkomsten

De totale inkomsten in 2013 bedragen € 3.809,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft deze donaties ontvangen van vaste donateurs.  

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit € 5.731,50 aan Molemann Mental Health voor Project Zorg op Maat. Voor extra begeleiders en huiswerkbegeleiding is besteed € 5.104,- voor het Project Zorg op Maat. Voor verzorgingspakketten € 3.500,-. De overige kosten bestaan uit kosten voor betalingsverkeer, benzine kosten, telefoon kosten en zeevrachtkosten.

 


 

  

Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting,.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.