Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag

Stichting Kansen voor Suriname

2012

 

 

 

 

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname,

Almere, maart 2013


 

Inhoudsopgave

 

1. Bestuur                                                                                           

2. Activiteiten in 2012                                                                          

3. Plannen voor 2013                                                                           

4. Financieel jaarverslag 2012                                                               

 


 

1. Bestuur

 

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting.

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormen

De bestuursleden in 2012 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van kennisoverdracht, ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord.

De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden voordoet.

Specifiek is de doelgroep van onze Stichting de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen.

De Stichting wil over een aantal jaren een dusdanig potentieel hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. Wij willen starten met een of enkele projecten, en op basis daarvan verdere groei zien te realiseren binnen de Stichting. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.2. Activiteiten in 2012

 

2.1      Openbare basisschool Stolkbuiten, Paramaribo.

De Stichting heeft, net als in voorgaande jaren deze school ondersteund met het toezenden van leerboeken, leesboeken en speelgoed.
Via de Stichting Schoolhulpproject Suriname, Rotterdam  (Cees Verschoor) zijn eind 2012 met een grote container stoelen, tafels, kasten en nog veel meer spullen naar Suriname getransporteerd voor Stolkbuiten. Begin 2013 zijn de spullen aangekomen en bij de school afgeleverd.

 2.2      Suriplaza

In juli heeft de Stichting meegedaan aan een actie van Suriplaza. Deze nieuwe website www.suriplaza.nl (een soort Surinaamse marktplaats) had de Stichting benaderd om via hun nieuwe website onze Stichting te kunnen promoten. Hier heeft het bestuur toestemming aan verleend. De actie heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd. De site van Suriplaza moet nog groeien en meer naamsbekendheid verwerven.

2.3      Kindertehuis Nos Kasita, te Paramaribo.

Nos Kasita is een kindertehuis in Paramaribo waar 84 kinderen verblijven in de leeftijd van 3 tot 19 jaar. Deze kinderen zijn onder andere kinderen van verslaafde ouders, tiener moeders en ouders die in het binnenland wonen. De kinderen worden naar het kindertehuis gebracht door Jeugdzorg of de politie, waar zij hun hele jeugd doorbrengen. De leiding van het kindertehuis bestaat uit één persoon, mevrouw Dakriet (Tante Lottie). De enige hulp die zij heeft is overdag van twee vrouwen, die toezicht houden op de kinderen (voor zover mogelijk), maar niet actief bezig zijn met de kinderen. De kinderen vanaf 8 jaar worden ingezet voor huishoudelijke hulp en helpen de jongste kinderen. De kinderen krijgen geen kans om te genieten van hun jeugd en krijgen weinig/geen aandacht. Het kindertehuis krijgt geen ondersteuning van de overheid. Enkele instellingen doneren geld, waarmee net de huur en het eten voor de kinderen betaald kan worden. De kinderen vertoonden in 2011 verschillende niet nader onderzochte afwijkingen op lichamelijk en psychisch gebied. Als voorbeeld: er zijn twee kinderen met het Down syndroom en verblijft er een jongen van circa 8 jaar die nog nooit heeft gepraat, en dat hoogstwaarschijnlijk ook niet kan.

2.3.1  Afronding Project – Sport en Huiswerkbegeleiding uit 2011:
De Stichting heeft in de zomer van 2011 een donatie € 10.000,- ontvangen van het ING goede doelen fonds voor medewerkers voor ondersteuning van Nos Kasita met name op het gebied van huiswerkbegeleiding en het opzetten van sportactiviteiten.
In het voorjaar van 2012 is het project afgerond.

De volgende resultaten zijn behaald:

–       Aanschaf nieuwe wasmachine

–       Verhelpen van verstopping van de riolering

–       13 jongens en 14 meisjes hebben hun zwemdiploma’s behaald

–       Grote schoonmaak binnenkant en buitenkant huis

–       Wekelijks volleyballen en voetballen onder begeleiding op een sportveld in de buurt.

–       Alle schoolgaande kinderen krijgen huiswerkbegeleiding van twee gediplomeerde huiswerkbegeleiders.

–       Er zijn twee schoonmakers ingehuurd die drie keer in de week het tehuis schoonmaken. Hierdoor worden de kinderen minder ingezet om huishoudelijk werk te verrichten. 

2.3.2  Project – Zorg op Maat uit 2012:

De Stichting heeft in de zomer van 2012 een donatie € 22.000,- ontvangen van het ING goede doelen fonds voor medewerkers voor ondersteuning van Nos Kasita.

Het doel van het project is om de kinderen van kindertehuis Nos Kasita die psychische en/of psychotraumatische klachten hebben daarvoor een goede behandeling aan te bieden.

Tijdens ons bezoek aan het kindertehuis in de zomer van 2011 hebben wij de kinderen gezien en met de kinderen gesproken. Het is ons opgevallen dat enkele kinderen gedragsproblemen vertoonden. In het kindertehuis wonen zwakbegaafde kinderen en gezonde kinderen. Aan de hand van een eerste inventarisatie blijkt dat veel kinderen ernstige psychische en psychotraumatische klachten hebben. Vele kinderen hebben ook gedragsproblemen. De problemen van de kinderen zijn nooit eerder professioneel geïnventariseerd en behandeld. Mede omdat er geen geld was om de eigen bijdrage te betalen.

De Stichting Kavosu heeft Stichting MoleMann Mental Health uit Paramaribo benaderd om in opdracht van de Stichting diagnostische onderzoeken bij de kinderen uit te voeren en de individuele en groepsinterventies uit te zetten.
MoleMann Mental Health is een organisatie die psychopathologie benaderd binnen de gehele context van de betreffende cliënt. Zij hebben zich dan ook niet alleen op de diagnostiek gericht, maar ook op de leefomstandigheden, de sociale interacties en voorbeeldfiguren. Alleen wanneer je al deze componenten meeweegt en positief beïnvloed nemen de kansen van de kinderen van Nos Kasita toe.

Daarnaast wordt samengewerkt met psychiater van Lumsden en is er een primaire betrokkenheid van de leiding van Nos Kasita, mevrouw Dakriet en alle begeleiders.

In 2012 is door Molemann begonnen met een eerste inventarisatie van de problematiek bij de kinderen. Er zijn diagnostische onderzoeken uitgevoerd en IQ testen afgenomen bij de kinderen, gesprekken gevoerd met de ouders van de kinderen, met de leiding van het kindertehuis en met de begeleiders.

Voor enkele kinderen zijn reeds behandeltrajecten opgestart. Er is tevens in 2012 een eerste start gemaakt met groepstrainingen voor de kinderen en voor de begeleiders.

In 2013 zal het project verder worden uitgevoerd. Na afsluiting van het project zal de Stichting samen met MoleMann een uitgebreide rapportage opmaken waarin zal worden gerapporteerd over de uitgezette activiteiten en de behaalde resultaten.

2.3.3. Kerstpakketten voor de kinderen van Nos Kasita

Op 25 december hebben alle 84 kinderen van het kindertehuis een kerstpakket van onze Stichting ontvangen. Dit naar aanleiding van de eerste bevindingen uit het onderzoek waaruit blijkt dat de kinderen niet fris ruiken. In het kerstpakket zaten verzorgingsproducten zoals douchegel, bodylotion, shampoo, tandpasta, tandenborstel. Daarnaast kreeg ook ieder kind schoolspullen en cadeaus.


 


3. Plannen voor 2013

 

Voortgang project Zorg op Maat voor Nos Kasita:

Het in 2012 gestarte project zal in 2013 doorlopen.
Van de circa 80 kinderen zijn er in 2012 29 in aanmerking gekomen voor diagnostiek en start van eventueel noodzakelijk behandeltraject.
De overige kinderen zullen in 2013 eenzelfde traject doorlopen.

Aandacht zal daarnaast uitgaan naar verdere scholing van de begeleiders, het verbeteren van de hygiëne en het versterken van huiswerkbegeleiding.

De dochter van de leiding mevrouw Dakriet zal vanaf 2013 1 dag in de week op kosten van de Stichting werkzaamheden gaan verrichten in het tehuis. Zij zal een coördinerende rol krijgen voor alle begeleiders en een assisterende rol gaan uitvoeren voor mevrouw Dakriet.

Aanvraag nieuw project via ING goede doelen fonds

In 2013 willen we opnieuw een aanvraag indienen bij het ING goede doelen project. Deze aanvraag zal  met name gericht zijn op verbetering van de leefomstandigheden in en rondom het tehuis.

Inzet vrijwilligers en stagiaires

De stichting gaat actief op zoek naar vrijwilligers en stagiaires die voor de Stichting werkzaamheden kunnen en willen verrichten in Suriname voor de projecten die wij daar aansturen.

 


 

4. Financieel jaarverslag  2012

 

Debet                      

Beginsaldo  4.494

Inkomsten  23.195

Totaal                                               27.689         

                      

Credit                       

Uitgaven     9.329

Eindsaldo    18.360

Totaal                                               27.689

        

Bank saldo 31/12 2012 € 18.360,-

Kas 31/12 2012 in € 65,-

 

Inkomsten

De totale inkomsten in 2012 bedragen € 23.135,-. De Stichting Kansen voor Suriname ontving een donatie van € 22.000,- van het ING Goede doelen fonds voor medewerkers. Ook ontving de Stichting € 500 van de Stichting Samenwerk Almere voor huiswerkbegeleiding. De overige inkomsten bestaan uit eenmalige en structurele donaties van familie en vrienden.

 

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit € 4.000,- voor Project sport en huiswerkbegeleiding 2011. Voor de eerste fase van het project Zorg op maat werd € 1.685,- betaald aan Stichting Molemann Mental health. Voor het project Zorg op maat is € 2.000,- uitgegeven aan de begeleiders voor Noskasita. De kosten van de kerstpakketten waren ongeveer € 500,-.  De overige kosten bestaan uit kosten voor betalingsverkeer en zeevrachtkosten.


 

Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting,.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.