Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Kansen voor Suriname  2018

Bestuur Stichting Kansen voor Suriname,

Almere,  juni 2019

Inhoudsopgave

1. Bestuur                                                                                             3

2. Activiteiten in 2018                                                                               4

3. Financieel jaarverslag 2018                                                                     8

1. Bestuur

Algemeen:

De Stichting Kansen voor Suriname is op 8 oktober 2008 opgericht. De Stichting heeft drie vaste medewerkers die het bestuur vormen en een aantal leden, dat op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Iedereen, dus ook de bestuursleden, leveren een vrijwillige bijdrage aan de werkzaamheden voor de Stichting. 

Bestuur:

De Stichting kent een eenduidige organisatievorm van bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de leden die gezamenlijk met het bestuur de Stichting vormenDe bestuursleden in 2016 waren:

Voorzitter: H.B. Fortuin, secretaris: J.M. Heymans, penningmeester: B.M. Cordua

Missie, visie en doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidszorg. Zij doet dat door middel van zorgen voor kennisoverdracht, het ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.
De Stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap zoals hierboven verwoord. 
De doelstelling van de Stichting is vrij ruim genomen, om ons als Stichting zodoende breed te kunnen inzetten voor Suriname en haar gemeenschap. Deze inzet is onder meer afhankelijk van datgene wat er zich aan mogelijkheden dan wel problemen voordoet. 
De doelgroep van onze Stichting is de populatie van Suriname welke het moeilijk heeft in de breedste zin van het woord: zij die over onvoldoende middelen en contacten beschikken om een adequaat en volwaardig leven te kunnen lijden, zij die te kort aan voeding hebben, zij die geen goede woonvoorziening hebben, zij die geen inkomen hebben om in het levensonderhoud goed te kunnen voorzien, zij die geen toegang hebben tot sportvoorzieningen. 
De Stichting heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren een dusdanig potentieel te hebben dat zij meerdere projecten in Suriname kan uitvoeren ter realisering van de genoemde doelstelling. De projecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met partnerorganisaties in Nederland, de bestaande hulporganisaties in Suriname en de Surinaamse overheid.

2. Activiteiten in 2018

2.1. Project Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken in Suriname.

Het doel van dit project is om kinderen uit achterstandswijken en opvanginstellingen voor kinderen in Paramaribo, Suriname in de leeftijd van 12 tot maximaal 18 jaar een training aan te bieden die ervoor zorgt dat de sociaal emotionele ontwikkeling wordt versterkt. Accenten worden daarbij gelegd op het versterken van de weerbaarheid evenals het aanleren en versterken van sociale vaardigheden. Zo moet worden voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.

Dit project richt zich op kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar omdat kinderen in hun jonge leven geconfronteerd kunnen worden met grensoverschrijdend gedrag en huiselijk- en seksueel geweld. De trainingen sluiten aan op datgene wat kinderen meemaken (zoals ruzie maken, elkaar pesten, gepest worden, bang zijn etc). Uit landelijk Nederlands onderzoek (Draaijer, 1988) blijkt dat ruim 40 procent van de vrouwen voor het 16de levensjaar een negatieve seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijk middel om de toekomst van de Surinaamse kinderen te kunnen verbeteren. Belangrijk zijn het aanleren van betere sociale vaardigheden en het versterken van de weerbaarheid van de kinderen. Kinderen moeten leren dat zij een eigen mening en stem hebben die ze kunnen gebruiken. Het beter kunnen inspelen op de situatie om hen heen door het versterken van de sociale vaardigheden is daarbij essentieel.

Op scholen wordt geen structurele aandacht aan deze items gegeven. Waar het in Nederland heel gewoon is dat kinderen hierin getraind worden gebeurt dat in Suriname niet.

Resultaten van het project 

·  Preventie van machtsmisbruik of geweldervaringen
·  Vergroten van het gevoel van veiligheid
·  Kinderen zijn mentaal en fysiek weerbaarder
·  Versterken van de uitstraling
·  Versterken van de sociale vaardigheden
·  Kinderen weerbaarder gemaakt voor de middelbare school
·  Opgeleide trainers die zelf ook weer de training aan anderen kunnen doceren

in 2016 en 2017 zijn er 11 trainers opgeleid door Kiss Trainingsinstituut Paramaribo en drie door MoleMann Mental Health. Eind 2017 is door de Stichting opdracht gegeven aan MoleMann Mental Health om de laatste fase van het project uit te voeren, namelijk de training op de scholen. 

Ui het einderapport van MoleMann Mental Health:

Ontwikkelen van de training 

In september 2017 is gestart met het ontwikkelen van de training, door Lien Bouman (GZ- psycholoog) en Eva de Kuijper (orthopedagoog). In november 2017 is de training en daarbij horende handleiding en powerpoint-presentatie afgerond. De training is opgebouwd uit de volgende sessies: 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling en weerbaarheid en signalering van problemen, 2. Ontwikkeling van een positief zelfbeeld en veilig klassenklimaat, 3. Pesten en geweld, 4. Sociale media, 5. Seksualiteit. 

Trainers 

Voor het opleiden van een aantal trainers hebben we een aantal mensen benaderd die na afloop van een eerdere soortgelijke training hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolgproject. Van die lijst kwamen uiteindelijk drie naar de eerste trainingsdag voor de trainers bij MoleMann. Echter hebben zij zich op basis van persoonlijke overwegingen financiële gronden na deze eerste training teruggetrokken. Naderhand bleken twee genodigden die de eerste training om verschillende redenen hadden gemist nog wel bereid om mee te doen. Samen met een derde (via via benaderd) hebben we zodoende een team van drie trainers op een tweede traingsdag bij MoleMann voorbereid op de trainingen. Dit team bestaat uit Berry van den Dam, Daphne Yflaar en Sila Vijfhoven. Berry van den Dam heeft de trainingen verzorgd op vier scholen, Daphne Yflaar en Sila Vijfhoven hebben beide op drie scholen de trainingen verzorgd. De trainers waren erg enthousiast en gemotiveerd en kwamen goed voorbereid naar de trainingen. Zij hebben alle trainingen gegeven samen met de kinderpsychologe (Maaike Oldersma) of orthopedagoge (Eva de Kuijper) van MoleMann. Op een school heeft Maaike Oldersma de training alleen verzorgd, vanwege het tijdstip wat niet paste in de beschikbaarheid van de trainers. De communicatie verloopt via een gezamenlijke whatsapp-groep, waardoor iedereen op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en ruimte is voor vragen/overleg. Daarnaast is er contact via mail voor het verzenden van bestanden. 

Recruitment van de scholen 

Begin november 2017 zijn we begonnen met de telefonische recruitment van de scholen. In eerste instantie zijn er toen 15 scholen benaderd met oog op verschillende wijken/districten (Centrum, Paramaribo-Noord, Paramaribo-Zuid, Wanica en Lelydorp) en niveaus (MULO/LBGO) voor een zo groot mogelijk bereik. Daarnaast hebben we ook contact gemaakt met internaten in Paramaribo om zodoende ook jongeren uit het binnenland te kunnen bereiken. De moeilijkheden die we ondervonden bij de recruitment was vooral dat de goede intenties van het schoolbestuur vaak verzandden in de hectiek, waardoor groen licht vaak weken duurde. Uiteindelijk zijn elf scholen/internaten gerekruteerd om mee te doen aan het project, namelijk: George Asinschool, M.C. Jessurunschool, A.T. Calorschool, Parvatischool, J. Vrolijkschool, Christoforus/ Maria internaat, LBGO Beekhuizen, KRS. Coleridgeschool, Hendrikschool, Hendrik Sylvesterschool en de Mulo Kerklaan. 

Trainingen 

In januari zijn de eerste trainingen gestart op de George Asinschool, M.C. Jessurunschool, A.T. Calorschool, Parvatischool en de J. Vrolijkschool. In februari zijn op de LBGO Beekhuizen en KRS. Coleridgeschool gestart. Daarnaast is begin februari de gehele training gegeven op het Christoforus internaat, waarbij ook een aantal personeelsleden van het Maria internaat aanwezig waren. In maart zijn de trainingen op de Hendrik Sylvesterschool gestart en in april de Hendrikschool. De laatste school, de Mulo Kerklaan heeft de training gevolgd in juni. Op 4 juli is het project afgesloten met de laatste sessie op deze school. 

George Asinschool

page3image24679296
page2image24799808

De opkomst van de trainingen lag tussen de 5-10 docenten bij de eerste sessie maar er was toch een daling van gemiddeld 2 personen per school. (de J. Vrolijkschool had een stijging van 3 personen na de eerste sessie). Aan alle leerkrachten die de volledige training hebben gevolgd is aan het eind van de training een certificaat van deelname overhandigd. Ook hebben alle deelnemers de sheets van de powerpointpresentatie ontvangen via de mail. 

Evaluatie leerkrachten 

Aan het einde van de trainingen kregen de deelnemende leerkrachten een evaluatieformulier om hun beoordeling van de training en eventuele opmerkingen en/of verbeterpunten kenbaar te maken. Op basis van 54 beoordelingen van 11 scholen werd de training als volgt gemiddeld gescoord: 

  1. Algehele training                                       8.7 
  2. Theoretische achtergrond                   8.1 
  3. Praktische opdrachten                          8.4 
  4. Presentatie                                                     8.3 

Johannes Vrolijkschool                                                M.C. Jessurunschool 

page3image24680544
page3image24684288

Evaluatie trainers 

Aan het eind van het project is geëvalueerd met de trainers hoe zij het project hebben ervaren. Om de beoordeling van het project en eventuele opmerkingen en/of verbeterpunten kenbaar te maken, kregen de trainers een evaluatieformulier. Er is daarnaast afsluiting gegeven aan het project onder het genot van een drankje en een hapje. De volgende beoordeling werd gemiddeld door de trainers gegeven: 

1. Samenwerking                                                9
2. Duidelijkheid over verwachtingen     8.5 
3. Algehele tevredenheid                              9.5 

Daarnaast gaven de trainers tijdens de afsluiting aan dat ze het een erg succesvol project vonden. Zij vonden de opzet van de training uitstekend en gaven aan veel positieve reacties te hebben ontvangen van de leerkrachten die de trainingen volgden. Ook gaven zij aan dat de kennis die werd overgedragen erg relevant was. Er werd daarnaast een suggestie gedaan of er niet eenzelfde project voor lagere scholen zou kunnen worden gedaan. 

Conclusie & voorstel 

De evaluatie van de leerkrachten en trainers was erg positief. Er bleek bij de leerkrachten veel behoefte aan meer kennis over dit onderwerp. De leerkrachten waren erg enthousiast om naar de trainingen te komen en vonden het erg leerzaam. Ook de trainers merkten op dat er erg veel behoefte is aan kennis over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Vanuit meerdere hoeken kwam de suggestie een training over hetzelfde onderwerp ook te ontwikkelen en verzorgen op lagere scholen. Tijdens het geven van de training hebben zelfs al twee lagere scholen aangegeven graag mee te willen doen wanneer een volgend project op jongere kinderen gericht zou zijn. Ook wij van MoleMann zouden erg enthousiast zijn om een eventueel nieuw project te starten waarbij gericht wordt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. 

2.2 Opknappen huizen van arme gezinnen. 

Vanaf 2016 zijn wij begonnen om arme gezinnen te ondersteunen met het opknappen van hun huis. Gezinnen met kinderen wonen in houten huizen waarvan het dak geen bescherming biedt tegen de hevige regenval, zodat alles in huis nat wordt. De gezinnen hebben geen geld voor onderhoud of renovatie van hun huis.

3. Financieel jaarverslag  2018

Debet 
Beginsaldo 1 jan 2018 1.092
Donaties1.707
Spaarrekening6.191
Totaal 8.990
  
Credit 
Uitgaven 8.885
Eindsaldo 31 dec 2018  106
Totaal 8.990
(alle bedragen in euro) 

Inkomsten

De totale inkomsten in 2018 bedroegen € 1.707,-. De Stichting Kansen voor Suriname heeft deze donaties ontvangen van donateurs. Voor de projecten is er € 6.191 van de spaarrekening gebruikt.  

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit € 6.000 voor het train de trainer programma verzorgd door MoleMann Mental Health. Voor het scholenproject is er € 1.921 uitgegeven. Ondersteuning armen gezinnen € 1.839. Overige kosten € 759 bestaan uit kosten voor betalingsverkeer, verzendkosten van de dozen, kerstactiviteiten, benzinekosten, en telefoonkosten.

Relevante informatie is in te zien via de website van de Stichting.

Contacten met de Stichting verlopen via email info@kansenvoorsuriname.nl of via de het postadres van de Stichting Kansen voor Suriname, Hotel de Wereldstraat 12, 1318 AR, Almere.